Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Bromölla 11:1

Detaljplan för Bromölla 11:1 i Bromölla kommun är för närvarande föremål för granskning med berörda myndigheter och sakägare. Ni bereds härmed tillfälle att ta del av upprättade granskningshandlingarna.

Syftet med detaljplanen är förvärva marken av kommunen norr om fastighetens gräns ”Hjulet 1” för att sedan kunna öka tillgängligheten och hålla området vårdat runt fastigheten.

Granskningshandlingarna finns anslagna i Kommunhuset, Storgatan 48 i Bromölla, öppet vardagar måndag till torsdag mellan 7.45-16.30 och fredag mellan 7.45-16. Handlingar finns också på kommunens hemsida och digitala anslagstavla samt utställda på Kulturpunkten i Bromölla, Hermansens gata 22, under ordinarie öppethållande.

Eventuella synpunkter och anmärkningar på förslaget ska, för att kunna beaktas ha inkommit skriftligen till Bromölla kommun, Box 18, 295 21 Bromölla eller till kommunstyrelsen@bromolla.se, senast onsdagen den 4 december 2019. Om förlängd svarstid önskas ska detta framföras skriftligen.

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar inom berörda fastigheter ombeds underrätta hyresgäster respektive bostadsrättsmedlemmar om att detaljplaneförslaget finns anslaget enligt ovan. Om fastigheten övergått till y ägare ombeds denne underrättas om det nu aktuella planförslaget.

Granskningshandlingar

Information om granskning

Plan- och genomförandebeskrivning granskning

Plankarta granskning

Kontakt

Fehmi Berisha
Planarkitekt
0456-82 23 06
(SMS 0709-17 13 06)
fehmi.berisha@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 25 november 2019