Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Bromölla 11:1, utmed Fjälkingegatan

Detaljplan för Bromölla 11:1 utmed Fjälkingegatan i Bromölla kommun är för närvarande föremål för granskning med berörda myndigheter och sakägare. Ni bereds härmed tillfälle att ta del av upprättade handlingarna.

Detaljplan för del av Bromölla 11:1, utmed Fjälkingegatan i Bromölla kommun är för närvarande föremål för granskning med berörda myndigheter och sakägare. Ni bereds härmed tillfälle att ta del av upprättade granskningshandlingar. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbyggnation upp till fyra plan istället för två plan som nu gällande detaljplan tillåter.

Granskningshandlingarna finns anslagna i Kommunhuset, Storgatan 48 i Bromölla, öppet vardagar måndag till torsdag 7.45-16.30 och fredag 7.45-16. Handlingarna finns också på kommunens webbplats, digitala anslagstavla samt utställda på Kulturpunkten i Bromölla, Hermansens gata 22, under ordinarie öppethållande. Eventuella synpunkter och anmärkningar på förslaget ska, för att kunna beaktas ha inkommit skriftligen till Bromölla kommun, Box 18, 295 21 Bromölla eller till kommunstyrelsen@bromolla.se, senast fredagen den 19 juni 2020. Om förlängd svarstid önskas ska detta framföras skriftligen.

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar inom berörda fastigheter ombeds underrätta hyresgäster respektive bostadsrättsmedlemmar om att detaljplaneförslaget finns anslaget enligt ovan. Om fastigheten övergått till ny ägare ombeds denne underrättas om det nu aktuella planförslaget.

Granskningshandlingar

Information

Samrådsredogörelse

Plan- och genomförandebeskrivning

Plankarta

Kontakt

Fehmi Berisha
Planarkitekt
0456-82 23 06
(SMS 0709-17 13 06)
fehmi.berisha@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 1 juni 2020