Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Bromölla 11:1, väster om Dygdernas väg

Information om samråd av detaljplan för del av fastigheten Bromölla 11:1, väster om Dygdernas väg i Bromölla kommun.

Detaljplan för del av Bromölla 11:1, väster om Dygdernas väg i Bromölla kommun är för närvarande föremål för samråd med berörda myndigheter och sakägare. Ni bereds härmed tillfälle att ta del av upprättade samrådshandlingar.

Syftet med detaljplanen är möjliggöra byggnation av friliggande bostäder.

Samrådshandlingarna finns anslagna i Kommunhuset, Storgatan 48 i Bromölla, öppet vardagar måndag till torsdag mellan 07:45-16.30 och fredag mellan 07:45-16:00. Handlingarna finns också på kommunens
hemsida, digitala anslagstavla samt utställda på Kulturpunkten i Bromölla, Hermansens gata 22, under ordinarie öppethållande.

Eventuella synpunkter och anmärkningar på förslaget ska, för att kunna beaktas ha inkommit skriftligen till Bromölla kommun, Box 18, 295 21 Bromölla eller till kommunstyrelsen@bromolla.se, senast tisdagen den 15 mars 2022.

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar inom berörda fastigheter ombeds underrätta hyresgäster respektive bostadsrättsmedlemmar om att detaljplaneförslaget finns anslaget enligt ovan. Om fastigheten övergått till ny ägare ombeds denne underrättas om det nu aktuella planförslaget

Information om samråd av detaljplan för del av fastigheten Bromölla 11_1, väster om Dygdernas väg i Bromölla kommun

Plan- och genomförandebeskrivning

Plankarta

Dagvatten- och skyfallsutredning

Undersökning av BMPf

Kontakt

Fehmi Berisha
Planarkitekt
0456-82 23 06
(SMS 0709-17 13 06)
fehmi.berisha@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 24 februari 2022