Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Bromölla 11:1 och Laboranten 2

Information om granskning av detaljplan för del av fastigheten Bromölla 11:1 och Laboranten 2, Bromölla kommun.

Detaljplan för del av fastigheten Bromölla 11:1 och Laboranten 2 är för närvarande föremål för granskning med berörda myndigheter och sakägare. Ni bereds härmed tillfälle att ta del av upprättade granskningshandlingar.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av flerfamiljshus i fem våningar samt delar av planområdet fortsatt vara planlagd som allmän platsmark för gata och parkering.

Granskningshandlingarna finns anslagna i Kommunhuset, Storgatan 48 i Bromölla, öppet vardagar måndag till torsdag mellan 7:45-16.30 och fredag mellan 7:45-16:00. Handlingarna finns också på kommunens hemsida, digitala anslagstavla samt utställda på Kulturpunkten i Bromölla, Hermansens gata 22, under ordinarie öppethållande.

Eventuella synpunkter och anmärkningar på förslaget ska, för att kunna beaktas ha inkommit skriftligen till Bromölla kommun, Box 18, 295 21 Bromölla eller till kommunstyrelsen@bromolla.se, senast onsdagen den 19 juni 2024.

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar inom berörda fastigheter ombeds underrätta hyresgäster respektive bostadsrättsmedlemmar om att detaljplaneförslaget finns anslaget enligt ovan. Om fastigheten övergått till ny ägare ombeds denne underrättas om det nu aktuella planförslaget.

Information om granskning av detaljplan för del av fastigheten Bromölla 11_1 och Laboranten 2, Bromölla kommun.pdf

Plan- och genomförandebeskrivning.pdf

Plankarta.pdf

PM Trafikbuller.pdf

Samrådsredogörelse.pdf

Kontakt

Fehmi Berisha
Planarkitekt
0456-82 23 06
(SMS 0709-17 13 06)
fehmi.berisha@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 3 juni 2024