Kommentera Skriv ut

Avgifter, taxor

Plan- och bygglagen ger möjligheter för Myndighetsnämnden att ta ut en avgift i ärenden om plan, lov, förhandsbesked och anmälan samt för nybyggnadskarta, framställning av arkivbeständiga handlingar eller andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder. Myndighetsnämnden kan dessutom ta ut en avgift för planbesked, villkorsbesked och ingripandebesked, tekniska samråd och slutsamråd, tillsynsbesök på byggarbetsplatsen och kungörande av beslut om lov eller förhandsbesked i Post- och Inrikes Tidningar. I ärenden om detaljplan ska avgiften även täcka kostnader för program, om ett sådant behövs.

Kontakt

Arne Bogren
Byggnadsinspektör
Storgatan 48, Bromölla
0456-82 22 15
myndighetskontoret@bromolla.se

Helena Nerbring Lisell
Handläggare
0456-82 20 73
myndighetskontoret@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 22 augusti 2017