Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Tomtkö

För att bli upptagen i en tomtkölista erläggs en avgift på 500 kronor och den sökande får ett tomtkönummer. Då ett område blir klart för bebyggelse tillskrivs de som står i tomtkölistan i den ordningen som de har antecknat sig med erbjudande om en tomt. Tilldelning av tomter sker således efter registrering i tomtkön. Erbjudande om tomt sker när området är förberett för bebyggelse, det vill säga när gator, VA, belysning är utbyggt. Önskas inte en tomt i det området som kommunen just då erbjuder kan man få återgå till tomtkölistan och invänta nästa område.

Man behöver inte bli upptagen i en tomtkölista för områden som redan idag innehåller byggklara lediga tomter. Tomten reserveras direkt och en avgift på 500 kronor erläggs. Samma blankett och villkor gäller som för anmälan om tomtkö.

Anmälan om tomtkö görs på en särskild blankett och följande villkor gäller:

  • Sökanden ska ha fyllt 18 år.
  • Ansökan får endast avse egen bostad för privat bruk.
  • Ansökan och placering i tomtkön är personlig och kan ej överlåtas till annan person än äkta make eller sambo.
  • Äkta makar eller sambo får endast göra gemensam ansökan.
  • Den som har förvärvat kommunal tomt kan inte registreras i tomtkö förrän tidigast 5 år efter förvärvet. Avsteg från denna regel kan lämnas efter särskild prövning.
  • Adress- och/eller namnändring ska meddelas till kommunens mätningsavdelning omgående. I annat fall kan kommunen inte meddela dig/er då tomter skall tilldelas.
  • Registrering i tomtkö/reservation av tomt görs inte förrän både ansökan och tomtköavgiften/reservationsavgiften har inkommit till kommunen.

Avregistrering från tomtkön/reservationen sker automatiskt:

  • Om tomtköavgiften ej betalats inom 2 veckor från mottagandet av inbetalningskortet.
  • När sökanden förvärvat tomt av kommunen.

Avgift

Avgiften är 500 kronor. Avgiften inkluderar moms. Avgiften återbetalas till sökanden som köper en kommunal tomt. Avgiften återbetalas inte när sökanden väljer att avsäga sig köplatsen, eller vid avregistrering.

Tilldelning av tomter

Efter tilldelning av en kommunal villatomt, reserveras tomten i tre månader räknat från beslutsdatum. Inom denna tid ska sökanden ha lämnat in bygglovansökan, annars förfaller reservationen. Om sökanden önskar utökad reservationstid ska det i god tid framföras skriftligt till tekniska enheten. Den utökade reservationstiden gäller i tre månader. Därefter upphör reservationen.

Kommunen har rätt att neka tilldelning av tomt om det framkommer omständigheter i det enskilda fallet som gör att tilldelning strider mot kommunens villkor.

Tomtens skick vid köpet

Tomten säljs i befintligt skick. Sökanden ska förvissa sig om att rätt grundläggningsmetod väljs, samt i vissa fall ombesörja och bekosta eventuell kompletterande grundundersökning. Uppgifter om varje område finns att få på tekniska enheten.

Uppkommer problem med tomten, ska tekniska enheten kontaktas innan åtgärder vidtas.
Vatten- och avlopp och el är normalt framdraget till tomtgränsen.

Tillträde

Sökanden har tillträde till tomten i samband med meddelat bygglov, det vill säga den dag då Myndighetsnämnden beviljat bygglov.

Betalning

Sökande anhåller hos kommunstyrelsen om att få köpa tomten efter att bygglov beviljats. Då kommunstyrelsen godkänt köpet skickas en faktura på köpeskillingen. Då köpeskillingen har kommit in till kommunen översänds/överlämnas två exemplar av köpebrev. Sökanden undertecknar båda köpebreven och skickar/överlämnar båda exemplaren till kommunen. När kommunen undertecknat köpebreven skickas ett exemplar till sökanden. Sökanden betalar själv lagfarten.

Personuppgiftslagen (PUL)

De uppgifter som sökanden lämnar på ansökningsblanketten, kommer att behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL). Kommunstyrelsen som är person uppgiftsansvarig, (genom samhällsbyggnads- förvaltningen) kommer att registrera uppgifterna och använda dessa för ärendets handläggning. Alla uppgifter är offentliga handlingar och kan lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Kontakt

Tekniska enheten
0456-82 20 00
tekniska@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 22 augusti 2017