Bromölla Kommun

Alvikenskolan

Centralt i Bromölla ligger Alvikenskolan som är en F-6 skola där ca 380 elever och 50 vuxna arbetar tillsammans. Skolverksamheten är uppdelad i åldershomogena klasser från F-klass till åk 6. Skollokalerna delas med fem fritidsavdelningar som tar emot eleverna på morgon- och eftermiddagstid samt under loven. Vi har även en fritidsklubb för de äldre eleverna.

På vår skola har vi trygga, glada och kunskapstörstande elever som hela tiden utvecklas socialt, emotionellt, kulturellt och kunskapsmässigt såväl självständigt som tillsammans med andra. Här tar vi hänsyn till elevens utveckling, mognad och förmågor. Eleverna är medvetna om att de själva måsta ta ansvar för sitt lärande. Efter sin skoltid här hos oss på Alvikenskolan är ungdomarna väl rustade för ett livslångt lärande i en föränderlig framtid.

Att tänka på innan ni söker ledighet från skolarbetet
Elev som är ledig från skolan går miste om värdefull undervisning, ledigheten måste därför övervägas noga. Mycket av arbetet i skolan sker i form av diskussioner och samtal i gruppen. Den delen av undervisningen går eleven helt miste om vid ledighet. Eleven måste noga informera sig om vilka arbets- och hemuppgifter som ska tas igen efter ledigheten. Vårdnadshavare bör medverka till att dessa uppgifter utförs.

Vem beviljar ledigheten?
Elev kan beviljas ledighet för enskilda angelägenheter. Dock inte under nationella provperioden i årskurs 3 och 6.

Mentor kan bevilja ledighet högst 2 dagar i följd och högst 5 dagar/termin.

Rektor kan om synnerliga skäl föreligger bevilja längre ledighet.

Ledigheten ska sökas i god tid och en ledighetsansökan lämnas till klasslärare som vidarebefordrar till rektor. När beslut om ledigheten ska beviljas eller avslås tas det hänsyn dels till antalet tidigare ledighetsdagar, dels till hur elevens studieresultat är i förhållande till de mål som skall uppnås.

Frånvaroanmälan
Frånvarorapportering ska i första hand göras via InfoMentor av vårdnadshavare senast kl 8.00 den dag det gäller.

Elevinflytande
Skolan har elevråd som träffas flera gånger per termin. Vi har även ett matråd samt ett fritidsråd som också träffas regelbundet under läsåret.

Föräldrasamverkan
För att öka samverkan mellan våra elevers vårdnadshavare och skolan har vi en samrådsgrupp som består av föräldrarepresentanter från varje årskurs, skol- och fritidsrepresentanter samt rektor och biträdande rektor. Gruppen träffas 2-3 gånger per termin och diskuterar aktuella frågor. Alla intresserade vårdnadshavare är välkomna! Minnesanteckningar finns att läsa i InfoMentor.

Arbete mot kränkande behandling 
Det är viktigt för oss på Alvikenskolan att alla elever känner sig trygga. Därför arbetar vi aktivt mot kränkande behandling utifrån vår likabehandlingsplan. Likabehandlingsteamet ansvarar för det skolgemensamma förebyggande värdegrundsarbetet medan varje pedagog ansvarar för att värdegrunden kopplas till det dagliga arbetet i klassrummet. Trygghetsenkäter genomförs regelbundet.

InfoMentor - vår lärplattform
Vi använder InfoMentor för att dokumentera elevernas skriftliga omdömen, individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram. I systemet kan du registrera frånvaro, följa löpande bedömningar, ta del av planering och dokumentation som till exempel pedagogiska bedömningar för bedömning.

Så här arbetar vi

Alvikenskolans syfte
- Är att vara en trygg skola som utgår från elevernas delaktighet och inflytande. Våra elever ska känna att skolan och kunskap är viktigt. Vi hjälps åt att nå våra egna mål.

Alvikenskolans vision
- På Alvikenskolan ska vi känna oss trygga och ha roligt. Vi ska ha bra lärare och många vänner. Alla ska känna sig välkomna!

- På Alvikenskolan finns trygghet, motivation och inspiration. Vi tar ansvar och visar respekt. På Alvikenskolan uppmuntras nyfikenhet och viljan att lära.

Trygghet, respekt, ärlighet, hänsyn och glädje är våra ledord. Vi har en trevlig välkomnande atmosfär med en god arbetsmiljö som får personal, elever och vårdnadshavare att trivas. Vi förmedlar en positiv människosyn så eleverna lär sig respekt för varandra.

Vår undervisning är anpassad så att varje elev kan utvecklas efter sina förutsättningar. Skola och fritids samverkar och verksamheterna kompletterar varandra för elevernas bästa. Vi samverkar även med förskolan.

Elevhälsoteam (EHT)
Rektor har det övergripande ansvaret för elevhälsoarbetet på skolan. På Alvikenskolan har vi ett elevhälsoteam som tillsammans med ansvarig pedagog arbetar både förebyggande samt med att ge förslag på anpassningar och stödinsatser för att möjliggöra en så bra skolgång för eleven som möjligt. Elevhälsoteamet träffas varannan vecka och består av följande personer:

  • Malin Winther, rektor
  • Eva Schelin, biträdande rektor/specialpedagog
  • Rose-Marie Johansson, specialpedagog
  • Elisabeth Lindgren, skolsköterska
  • Ronny Gunnarsson, skolpsykolog
  • Bengt Orwinger, kurator 
  • Gunilla Lindén, logoped
Sidan senast uppdaterad: den 24 november 2015
Kontakt

Expedition
Agneta Andersson
Assistent
0456-82 21 42
Fax 0456-82 21 93

Malin Winther
Rektor
0456-82 22 13
(SMS 0709-17 12 13)
Skicka e-post

Eva Schelin
Biträdande rektor/specialpedagog
0456-82 23 69
(SMS 0709-23 31 10)
Skicka e-post

Avdelningar på fritidshemmet

Lilla fritids

0456-82 26 23
0709-23 31 12

Ettans fritid
0456-82 21 80
0709-17 11 80

Tvåans fritids
0456-82 23 31
0709-17 11 15

Treans fritids
0456-82 25 48
070-917 11 16

Stora fritids/
fritidsklubben

0456-82 22 26

Besöksadress
Kyrkvägen 24-26
295 35 Bromölla

Dokument och blanketter

Bromölla kommun | Besöksadress Storgatan 48 | Postadress Box 18, 295 21 Bromölla | Tel 0456-82 20 00 (vx) | 
E-post kommunstyrelsen@bromolla.se